ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.rekreativ.com oldalat üzemeltető Tóth Zsuzsanna ev. 51814492 (jogtulajdonos vagy szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, tréningekre valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.
A szerződés a felek között Jelentkezem gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő, a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket.

Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze a zsu@rekreativ.com címen, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért.

II. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

1. Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a tréninggel kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

1.3 A tréning megkezdése előtti 14. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.
1.4 Amennyiben az Ügyfél a tréningdíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a tréningen.

1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

1.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréninginformációkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgálató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.rekreativ.com) tájékoztatást nyújtani.
2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján irányadó díjszabás irányadó.

3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.2 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen tényleges résztvételre nem kötelezhető!

3.3 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

3.4 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tréning online csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning megtartását valamint csoport társait nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagatására!

3.5 A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása az Ügyfelek kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a tanfolyam feladatainak elvégzésére. A tanfolyam olyan szoftveres támogatást biztosít, amely lehetővé teszi a hallgatóknak ingyenesen vagy próbaverziós szoftverek használatát. Valamint olyan internet kapcsolattal is rendelkezniük kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít.

A tanfolyam szervezői nem tudnak felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.

A tanmenetnek megfelelően, előre egyeztetett időpontokban történik a tanadatok megküldése. Az ettől eltérő időpontokról értesítést küldünk!

4. A tréningek helye és ideje

4.1 A tanfolyam helye: online (elektronikus formában történik)

A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a képzés folyamatos lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat tartalmazó képzési anyagok eljuttatását az Ügyfél részére.

5. A tréningek díjai, fizetési módok

5.1 A tréningeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a tréning díjának kifizetése legkésőbb a kezdési időpontja előtti munkanapig.
A tréningek díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, előre, bankkártyával a Barion rendszerén keresztül lehet kiegyenlíteni. A tréningek aktuális résztvételi díjairól és feltételeiről az adott tréning saját aloldalán tájékozódhat.

5.2 A tanfolyam díjai a tananyagokon felül tartalmazzák:
hozzáférést a tanfolyam zárt, hallgatói Facebook csoportjához a tanfolyam ideje alatt, a csoporton belül oktatói támogatást.

5.3 Cégünk a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a szamlazz.hu rendszeréből! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning szerzőjének jogai:

6. Tréningek lemondása

6.1 A tréning megkezdése előtt 14 nappal a tréning térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő 8 napon belül.
A tréning megkezdése előtt 5 nappal a tréning 50% díj ellenében mondható le, vagy díjmententesen áttehető másik időpontra.

6.2 Tréninget, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a zsu@rekreativ.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon (+36 70 6404163)

7. Szerzői jogok

7.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tréning szervezőjének: Tóth Zsuzsanna szerzői jogait képezik, azok felhasználása minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett.
7.2. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Tóth Zsuzsanna engedélyével lehetséges.

7.3. A résztvevő beleegyezik a tanfolyamon elkészült munkáit szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.5 Ügyfél mint megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja.

A honlap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles.

Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára emailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A tréning résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
7.6 A jelen 7.pontban írottakkal kapcsolatban a szerző hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerző a hozzájárulását nem adta meg a vitatott felhasználáshoz.

IV. Adatvédelem, tájékoztatás

8. Adatkezelés

8.1 A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.

Tájékoztatjuk a T. Honlap látogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.
8.2 Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozást minden tájékoztatóban biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információnyújtása, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

8.3 A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszűntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlaplátogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt, így védve a böngésző felhasználó adatait.

V. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:
Tóth Zsuzsanna ev. 51814492

2120 Dunakeszi, Szilágyi u. 3.
Adószám: 68486099-1-33

Statisztikai számj.: 68486099-8559-231-13

Adatkezelési számunk: NAIH-89897/2015.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

Bank neve: K&H Bank

Bankszámlaszám: 10404065-83505257-51491016

Email: zsu@rekreativ.com

Utolsó módosítás: 2018. július 17.